എഴുത്തുകാരന്റെ രാഷ്ട്രീയം

എഴുത്തുകാരന്റെ രാഷ്ട്രീയം

തൊലിപ്പുറത്തെ രാജ്യസ്നേഹ പ്രദര്‍ശനത്തിന്റെ പല്ലവികളിലൊന്നാണ്, “ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്തു ചെയ്യാന്‍ കഴിയും?” എന്ന ചോദ്യം. ഉപരിപ്ലവവും അമിതമായ ഉപയോഗം കൊണ്ട് മുഷിഞ്ഞു നാറിയതും ആയ ഈ ചോദ്യത്തിനെ അങ്ങനെ അല്ലാതാക്കിത്തീര്‍ക്കുവാന്‍ എഴുത്തുകാരന്‍ തയ്യാറാവേണ്ട ഒരു...
നീതിയ്ക്കു വേണ്ടി വിശക്കുന്നവർ

നീതിയ്ക്കു വേണ്ടി വിശക്കുന്നവർ

അതൊരു പഴയ ചോദ്യമാണ്: എഴുത്തുകാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാമോ? ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളോ അംഗങ്ങളോ അനുയായികളോ അനുഭാവികളോ ആയി പ്രവർത്തിക്കാമോ? ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വലിയ എഴുത്തുകാരിൽപ്പെടുന്ന ഗാന്ധിയും നെഹ്രുവും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളായിരുന്നു....
എഴുത്തുകാരന്‍ തന്‍റെ  രാഷ്ട്രീയനിലപാടുകള്‍ രചനകളില്‍ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണമോ?

എഴുത്തുകാരന്‍ തന്‍റെ  രാഷ്ട്രീയനിലപാടുകള്‍ രചനകളില്‍ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണമോ?

എഴുത്തുകാരന്‍ തന്‍റെ  രാഷ്ട്രീയനിലപാടുകള്‍ രചനകളില്‍ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണമോ? ഇതോടു കൂടെച്ചേര്‍ന്നു പോകുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് “എഴുത്തുകാരന്‍ സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങളില്‍ ഉള്ള നിലപാടുകള്‍ തന്‍റെ രചനകളില്‍ ഉൾപ്പെടുത്തണമോ?” എന്നുള്ളത്. കാരണം രാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഒരു...