"ലോറി കയറിയ മലയാളം" എന്ന ഹാഷ് ടാഗിൽ ശ്രീ. അവനീശ് പണിക്കർ തുടങ്ങിവച്ച ചർച്ചയാണ് ഈ കുറിപ്പെഴുതാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്....

read more