എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്ക്കാരത്തിലൂടെ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ എഴുത്തുകാരൻ പോൾ സക്കറിയ ആദരിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ മലയാള സാഹിത്യവും കൂടി...

read more