‘ആരാണ് ലോകത്തിലെ എറ്റവും അപകടകാരിയായ മനുഷ്യൻ?’ എന്ന  ചോദ്യത്തിനു ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം പലരിൽ നിന്നും പല തരത്തിലായിരിക്കും....

read more