കവിത

തിരയെടുത്ത പ്രണയം

Author

ലിബിൻ ടോം ബേബി

വാകതൻ ചോട്ടിലെ പൂമെത്തയോടല്ല

മലമേലെ ഉയരുന്ന മഞ്ഞോടുമല്ല താൻ

ഹൃദയത്തിനൊരുകോണിലവൾ തന്നെ തന്നിടും

പ്രണയാർദ്രമായൊരെൻ സ്ഥാനത്തിനോടുമേ…

 

ആയിരമനന്തമായ് തിരതല്ലിയിളകുന്ന

കടലിന്റെ തൂവെള്ള മണലിനോടും പിന്നെ

അതിനോട് ചേരുന്ന നനവിനോടും തന്നെ

അവളുടെയനശ്വര പ്രഥമ രാഗം.

 

ആദ്യമായ് കണ്ടതും കണ്ണോടിടഞ്ഞതും

കാറ്റും കലർപ്പും വെയിലും നിലാവതും

നന്മയും നറുമലർ ചുടുചുംബനങ്ങളും

സാക്ഷിയായ്‌ താഴുന്ന നിറമെഴും സൂര്യനും

 

കാലങ്ങളേറെയായ് താളു മറിച്ചൊരെൻ

ജീവിതപുസ്തകം പീലിയൊഴിഞ്ഞ പോൽ

ആയതുമവിടെയാണന്നോരു സന്ധ്യയിൽ

അസുരന്റെ കൈകളാൽ തിരതന്റെ താളം

പിഴച്ചതാ… കരളിന്റെയൊരു പാതിയൊലിച്ചു പോയ്

 

മണലിൻ മിനാരങ്ങൾ വെയിലേറ്റു വറ്റിയോ

ഞണ്ടുകൾ പിന്നോട്ട് കുഴിയിട്ട് മുങ്ങിയോ

തിരയിനി വിരിക്കും മണൽ കല്ലു കടലാസിൽ

പതിയില്ല… ആ പാദദ്വയമതോ ലോലമായ്

 

എന്റേതിനി എന്നുമെന്നേയ്ക്കും…..

തിരയെടുത്ത പ്രണയം

0 Comments

Punnackal Financial Services

* * * Gateway to a secure life  * * * Contact: 0421 430 068  

WallStreet Australia

If you need to Refinance, Its time to talk to us! Contact: 0415 255 915

Move Realty

* * * *  Making your move easy * * * * Contact: 0410 066 578  

Indian Beauty Secrets

* * * * Beauty | Hair | Spa | Laser * * * * Contact: 02 9672 4448

Neil Lawyers

* * * * * * Solicitors & Notary * * * * * * Contact: 02 9636 9224 / 9636 9664

P J Taxation

* * * * Income Tax & GST Returns * * * Contact: 0414 424 980  

Pixela Print

Digital, Offset & Wide format Printing Contact: 0403 993 399

Micro Precision Manufacturing Pty Ltd

Precision Engineers & Toolmakers Contact: 02 9829 8224

Councillor Susai Benjamin

Best Compliments  

Councillor Sameer Pandey

Best Compliments